1973 The best athletics of Leningrad. Total (Snatch + C&J)

0
164
1970 V. Karamnov

1973 December. The best athletics of Leningrad

52,5 kg

 1. 207.5 (90.0 + 117.5) — D. Valiev
 2. 190.0 (82.5 + 112.5) — Malyshev
 3. 185.0 (77.5 + 107.5) — A. Ulstrakh
 4. 185.0 (82.5 + 102.5) — I. Persov

56.0 kg

 1. 227.5 (100.0 +127.5) — G. Stolpovsky
 2. 207.5 (90.0 +117.5) — T. Valivalov
 3. 200.0 (90.0 +110.0) — V. Vorobiev
 4. 197.5 (87.5 +110.0) — A. Grishov
 5. 192.5 (82.5 +110.0) — A. Benkin

60,0 kg

 1. 235.0 (105.0 +130.0) — Yu. Kopchugov
 2. 232.5 (102.5 +130.0) — V.Vasyushkin
 3. 232.5 (97.5 +135.0) — B. Sergeev
 4. 230.0 (100.0 +130.0) — V. Vysotsky

67.5 kg

 1. 280.0 (125.0 +155.0) — V. Ivanov
 2. 260.0 (117.5 +142.5) — B. Nosov
 3. 250.0 (112.5 +137.5) — M. Korshunov
 4. 247.5 (105.0 +142.5) — G. Zobach
 5. 245.0 (102.5 +142.5) — V. Dobryakov

75.0 kg

 1. 315.0 (142.5 +172.5) — V. Smirnov
 2. 312.5 (135.0 +177.5) — V.Nachenkin
 3. 290.0 (130.0 +160.0) — V. Milikyan
 4. 280.0 (125.0 +155.0) — N. Egorov
 5. 267.5 kg (115.0 + 152.5) ​​N. Bazhenov

82,5 kg

 1. 332.5 kg (145.0 +187.5) Yu. Epifanov
 2. 312.5 kg (135.0 +177.5) I. Grigoriev
 3. 295.0 kg (135.0 +160.0) I. Sukhotsky
 4. 295.0 kg (135.0 +160.0) V. Tropnikov
 5. 285.0 kg (122.5 + 162.2) V. Karamnov
1973 The best athletics of Leningrad (USSR) Total = Snatch + C&J
V. Karamnov 1970

90.0 kg

 1. 350.0 kg (160.0 +190.0) B. Selitsky
 2. 330.0 kg (145.0 +185.0) A. Orlov
 3. 310.0 kg (135.0 +175.0) V. Makhov
 4. 305.0 kg (130.0 +175.0) M. Demenev
 5. 295.0 kg (130.0 +165.0) Yu. Oudut

110.0 kg

 1. 400.0 kg (177.5 +222.5) P. Pervushin
 2. 365.0 kg (162.5 +202.5) A. Bondarenko
 3. 340.0 kg (150.0 +190.0) A. Zorin
 4. 317.5 kg (132.5 +185.0) A. Durnev

+110.0 kg

 1. 355.0 kg (145.0 +210.0) A. Ulanov
 2. 335.0 kg (152.5 +182.5) A. Roshchin
 3. 335.0 kg (152.5 +182.5) V. Gerasimov
 4. 332.5 kg (140.0 + 192.2) V. Lomanov
 5. 322.5 kg (140.0 +182.5) A. Clunny

Amazon